Czynności notarialne

Notariusz dokonuje następujących czynności notarialne:

 • – sporządza akty notarialne;
 • – sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
 • – podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego;
 • – sporządza poświadczenia;
 • – doręcza oświadczenia;
 • – spisuje protokoły;
 • – sporządza protesty weksli i czeków;
 • – przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
 • – sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
 • – sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
 • – składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej;
 • – sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów

 

Podstawą prawną powyższego jest art. 79 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie