Dokumenty

Podstawowym dokumentem koniecznym do okazania notariuszowi jest ważny DOWÓD OSOBISTY lub ważny PASZPORT, na podstawie których to dokumentów notariusz stwierdza tożsamość strony czynności.

 

Przy każdej umowie należy określić wartość rynkową przedmiotu umowy, np. wartość lokalu, nieruchomości zabudowanej, działki gruntu.
Przy umowach odpłatnych należy podać cenę, wysokość dopłat lub spłat, termin i sposób zapłaty ceny oraz wydania rzeczy.