SPÓŁKI Z O.O. NON – PROFIT

W powszechnej opinii spółki handlowe funkcjonują jako podmioty powołane wyłącznie w celu prowadzenia działalności gospodarczej, nastawione na osiąganie zysku. W rzeczywistości jednak, możliwe jest powołanie spółek w celu innym niż zarobkowy, chociażby w celu prowadzenia działalności badawczej, naukowej, czy szeroko rozumianych spółek non – profit.

Zgodnie z art. 151 § 1 ksh, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być utworzona (…) w każdym celu prawnie dopuszczalnym, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Jak podkreśla się w dokrynie, Spółki takie mogą być utworzone w celu gospodarczym, a także pozagospodarczym. Zauważyć trzeba, że spółka z o.o. nie zawsze będzie mieściła się w kategorii przedsiębiorców określonej w art. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, zgodnie z którą przedsiębiorcami nie będą te spółki, których cel nie ma charakteru zarobkowego. Mimo to spółka taka będzie wpisywana do Krajowego Rejestru Sądowego, do rejestru przedsiębiorców. (Komentarz do art. 151 ksh (w:) red. Janusz A. Strzępka, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa 2015).

  1. Kidyba wprowadza rozróżnienie na spółki tworzone: w celach zarobkowych;. w celach gospodarczych niemających charakteru zarobkowego; w celach niegospodarczych. Ten sam autor wskazuje również, że dopuszczalne są w ramach jednej Spółki z o.o. tzw.: cele mieszane, tj. realizowanie przez daną spółkę celów zarówno zarobkowych, jak i innych niż zarobkowe.

Możliwe jest również takie ukształtowanie spółki, aby ewentualnie osiągnięty przez nią zysk nie był w ogóle wypłacany Wspólnikom, przez co przypisać jej będzie można charakter non profit. Takie ukształtowanie umowy spółki dopuszcza art. 191 ksh, zgodnie, z którym:

– umowa spółki może przewidywać sposób podziału zysku inny niż przypadający Wspólnikowi,

–  co do zasady zysk przypadający Wspólnikom dzieli się w stosunku do udziałów, ale – jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej.

Tym samym, w umowie Spółki można wyraźnie wprost przewidzieć, iż zawiązywana jest ona w celu innym niż zarobkowy (i wskazać ten cel), a nadto wyraźnie określić, iż wypracowany przez nią zysk nie jest wypłacany Wspólnikom a np.: w całości przeznaczany na realizację celu tej spółki i przelewany na określone fundusze Spółki.

SPÓŁKI Z O.O. NON – PROFIT