ZAKRES KOGNICJI SĄDU WIECZYTOKSIĘGOWEGO – UCHWAŁA SN Z 25.02.2016 R., III CZP 86/15

Zgodnie z uchwałą SN z 25.02.2016r., III CZP 86/15, wydaną na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich:

SĄD WIECZYSTOKSIĘGOWY MOŻE ODDALIĆ WNIOSEK O WPIS DO KSIĘGI WIECZYSTEJ, JEŻELI ISTNIEJE ZNANA MU URZĘDOWO PRZESZKODA DO JEGO DOKONANIA.

 Powołana uchwała to ciąg dalszy linii orzeczniczej SN z ostatnich lat, zgodnie z którą, „błędny jest pogląd, że sąd prowadzący księgi wieczyste, rozpoznając wniosek o wpis do księgi wieczystej, ogranicza się do badania treści wniosku i dołączonych do niego dokumentów jedynie pod względem formalnym. Czynność stanowiąca podstawę wpisu powinna być bowiem zawsze zbadana i oceniona przez sąd pod względem jej skuteczności materialnej.” (SN z 18.06.2009r., sygn. II CSK 4/09).

Tym samym, podstawą do wydania postanowienia odmawiającego dokonania wpisu mogą być także okoliczności inne niż wynikające z badania treści wniosku i dołączonych do niego dokumentów (ewentualnie wynikające z treści księgi wieczyste lub powszechnie znane).

„Nie można zaakceptować poglądu zakładającego, że sąd w sytuacji, w której nie ma konkurencji wniosków o wpis może dokonać wpisu prawa z pełną świadomością sprzeczności z rzeczywistym stanem prawnym.” (SN z 23.06.2010, sygn. II CSK 661/09).

 

Zapoznaj się z treścią wniosku RPO i dołączonym do niego uzasadnieniem.

 

źródło: www.sn.pl

ZAKRES KOGNICJI SĄDU WIECZYTOKSIĘGOWEGO – UCHWAŁA SN Z 25.02.2016 R., III CZP 86/15